Καλάθι Αγορών (0 προϊόν)

Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.

Βρίσκεστε στο:

Τα βιβλία δεν τα γράφουν ηλεκτρονικοί υπολογιστές

4 Ιουν 2020 9:25:33 π.μ. | Νέα | By Disigma Publications

Ένας από τους στρα­τη­γι­κούς στό­χους επι­κοι­νω­νί­ας του ΟΣ­ΔΕΛ, εί­ναι η ευαι­σθη­το­ποί­η­ση της κοι­νής γνώ­μης σε θέ­μα­τα πνευ­μα­τι­κών δι­καιω­μά­των. Στην κα­τεύ­θυν­ση αυ­τή, ο Ορ­γα­νι­σμός ανα­λαμ­βά­νει πρω­το­βου­λί­ες και υλο­ποιεί δρά­σεις που απο­βλέ­πουν αφε­νός, στην καλ­λιέρ­γεια κουλ­τού­ρας υπέρ της προ­στα­σί­ας των πνευ­μα­τι­κών δι­καιω­μά­των και αφε­τέ­ρου, στην κα­τα­πο­λέ­μη­ση της πα­ρά­νο­μης αντι­γρα­φής έρ­γων του λό­γου.

Διαβάστε περισσότερα

Προσεχείς Κυκλοφορίες | Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2019

19 Ιουλ 2019 11:20:16 π.μ. | Νέα | By Disigma Publications

Προσεχείς Κυκλοφορίες βιβλίων για την περίοδο: Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2019

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση βιβλίου στο τηλεοπτικό σταθμό ΕΠΙΛΟΓΕΣ

31 Οκτ 2018 10:17:36 μ.μ. | Νέα | By Disigma Publications

Παρουσίαση του βιβλίου "Σωστή Χρήση Νέων Τεχνολογιών & Διαδικτύου" στο τηλεοπτικό σταθμό ΕΠΙΛΟΓΕΣ.

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος του επιστημονικού περιοδικού International Journal of Economic Sciences and Applied Research

8 Ιαν 2015 8:46:05 π.μ. | Νέα | By Disigma Publications

Κυκλοφορεί το νέο τεύχος του επιστημονικού περιοδικού International Journal of Economic Sciences and Applied Research - Volume 7 - Issue 2

Διαβάστε περισσότερα

Η Ιστορία της Τυπογραφίας

3 Δεκ 2014 4:07:31 μ.μ. | Νέα | By Disigma Publications

Η ιστορία της Τυπογραφίας μέσα από ένα μικρό βίντεο.

Διαβάστε περισσότερα