Καλάθι Αγορών (0 προϊόν)

Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.

Ακτομηχανική και Λιμενικά Έργα

  • Ακτομηχανική και Λιμενικά Έργα
  • Ακτομηχανική και Λιμενικά Έργα

Ακτομηχανική και Λιμενικά Έργα

Καραμπάς Θεοφάνης, Δήμας Αθανάσιος, Λουκογεωργάκη Ευαγγελία,

Διαθεσιμότητα: Αμεσα διαθέσιμο

Σελίδες 384
ISBN13 978-618-5242-92-3
Τόπος Έκδοσης Θεσσαλονίκη
Έτος Έκδοσης 2020
Διαστάσεις 17x24 cm
Εξώφυλλο Μαλακό
Εσωτερικό βιβλίου Έγχρωμο
Συνοδευτικό Υλικό ΌΧΙ
Κωδικός στον Εύδοξο 94690348
-
+

Κανονική Τιμή: 40,00 €

Special Price 36,00 €

 

Το παρόν σύγγραμμα απευθύνεται κατά κύριο λόγο στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών και σε Πολιτικούς Μηχανικούς μελετητές Λιμενικών Έργων και Έργων Προστασίας Ακτών. Απευθύνεται επίσης σε επιστήμονες τεχνικής ή θετικής κατεύθυνσης που στο γνωστικό τους αντικείμενο εντάσσεται η ανάλυση των φυσικών φαινομένων στον παράκτιο χώρο, όπως Ωκεανογράφοι, Φυσικοί, Γεωλόγοι, ενώ αποτελεί σημαντικό βοήθημα των μελετητών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Παράκτιων
Τεχνικών Έργων.

Ο βασικός σκοπός του συγγράμματος αυτού είναι να συμβάλει στη βαθύτερη κατανόηση των παράκτιων διεργασιών (θεωρία, υπολογισμοί και μαθηματική προσομοίωση) και να θέσει τις βάσεις σχεδιασμού Λιμενικών Έργων και Έργων Προστασίας Ακτών. Οι αναγνώστες εισάγονται στις βασικές αρχές της Ακτομηχανικής και αποκτούν ολοκληρωμένη αντίληψη των κυματογενών, κυρίως, διεργασιών στο παράκτιο περιβάλλον (όπως η διάδοση κυματισμών, τα θαλάσσια ρεύματα, οι μεταβολές στάθμης θάλασσας, η αλληλεπίδραση κυματισμών-τεχνικών έργων, η μεταφορά ιζημάτων και η εξέλιξη της μορφολογίας του πυθμένα). Με την κατανόηση των παραπάνω και τη βοήθεια των απλοποιημένων καθώς και των προηγμένων εργαλείων μαθηματικής προσομοίωσης που παρουσιάζονται, δίνεται η δυνατότητα ουσιαστικής κατανόησης των φυσικών διεργασιών στο παράκτιο περιβάλλον, καθώς και των αρχών σχεδιασμού Λιμενικών Έργων και Έργων Προστασίας Ακτών.

Το σύγγραμμα σε μεγάλο βαθμό περιλαμβάνει τις πλέον σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης που εφαρμόζονται διεθνώς με σκοπό να δώσει στους αναγνώστες τη δυνατότητα συναντίληψης και συνεργασίας με τους αντίστοιχους μηχανικούς και επιστήμονες της Παράκτιας Μηχανικής σε όλο τον κόσμο, στο πλαίσιο της θετικής διαπίστωσης ότι το γνωστικό της περιεχόμενο εφαρμόζεται διεθνώς για την αειφόρο ανάπτυξη και προστασία του πολύτιμου παράκτιου περιβάλλοντος.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Βιβλιογραφικές αναφορές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΜΑΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
2.1 Ορισμοί
2.2 Γενικές εξισώσεις ροής
2.3 Γραμμική θεωρία κυμάτων Stokes 1ης τάξης - Airy
     2.3.1 Βασικές εξισώσεις θεωρίας
     2.3.2 Πεδίο ροής γραμμικών κυμάτων
     2.3.3 Ενέργεια, ισχύς και ταχύτητα ομάδας κυμάτων
2.4 Μη-γραμμικές θεωρίες αρμονικών κυματισμών
     2.4.1 Θεωρία κυματισμών Stokes 2ης τάξης
     2.4.2 Θεωρία ελλειπτικών κυμάτων
     2.4.3 Θεωρία Ροϊκής Συνάρτησης
Βιβλιογραφικές Αναφορές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΥΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΧΩΡΟ
3.1 Ρήχωση κυματισμών
3.2 Διάθλαση κυματισμών
3.3 Επίδραση ρευμάτων στη διάδοση κυματισμών
3.4 Περίθλαση κυματισμών
3.5 Ανάκλαση κυματισμών
3.6 Ζώνη θραύσης και ζώνη αναρρίχησης
     3.6.1 Θραύση κυματισμών
     3.6.2 Απόσβεση ενέργειας και ανάκλαση στη ζώνη θραύσης – Αναρρίχηση στην ακτή
3.7 Εξισώσεις διάδοσης κυματισμών
     3.7.1 Υπερβολικού τύπου εξισώσεις ήπιας κλίσης
     3.7.2 Εξισώσεις μετάδοσης μη-γραμμικών κυματισμών τύπου Boussinesq
     3.7.3 Ολοκληρωμένα ως προς την περίοδο του κύματος μοντέλα
Βιβλιογραφικές Αναφορές
Παραδείγματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΑΝΕΜΟΓΕΝΕΙΣ ΚΥΜΑΤΙΣΜΟΙ
4.1 Γένεση και ανάπτυξη κυματισμών
4.2 Στατιστική ανάλυση κυματισμών
4.3 Ομάδες κυμάτων μη-αρμονικών κυματισμών
4.4 Φασματική ανάλυση κυματισμών
4.5 Φάσματα μη-αρμονικών κυματισμών
     4.5.1 Φάσμα Bretschneider
     4.5.2 Φάσμα Pierson-Moskowitz (PM)
     4.5.3 Φάσμα JONSWAP
     4.5.4 Φάσμα TMA
4.6 Βραχυπρόθεσμη φασματική πρόβλεψη κυματισμών
     4.6.1 Μέθοδος πρόβλεψης SMB-Wilson
     4.6.2 Μέθοδος πρόβλεψης CEM-JONSWAP
     4.6.3 Πλήρως αναπτυγμένοι κυματισμοί
4.7 Παράκτιες διεργασίες μη-αρμονικών κυματισμών
4.8 Πρόβλεψη ανάπτυξης κυματισμών μέσω αριθμητικών προσομοιώσεων
4.9 Περίοδος επαναφοράς και μακροπρόθεσμη πρόβλεψη κυματισμών
Βιβλιογραφικές Αναφορές
Παραδείγματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ
5.1 Γενικά
5.2 Διαστάσεις και τύποι πλοίων
5.3 Διαμόρφωση λιμενολεκάνης
5.4 Βυθοκόρηση
Bιβλιογραφικές Αναφορές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ: ΤΥΠΟΙ, ΣΚΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
6.1 Γενικά
6.2 Κυματοθραύστες
6.3 Κρηπιδότοιχοι
6.4 Γέφυρες
6.5 Κύριες μορφές αστοχίας
Βιβλιογραφικές Αναφορές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΚΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ
7.1 Κυματοθραύστες με κεκλιμένα πρανή
     7.1.1 Ανάκλαση, μετάδοση, αναρρίχηση και υπερπήδηση
     7.1.2 Υδραυλική ευστάθεια ογκολίθων θωράκισης
     7.1.3 Στοιχεία σχεδίασης διατομής
7.2 Κυματοθραύστες με κατακόρυφο μέτωπο
     7.2.1 Ανάκλαση και υπερπήδηση
     7.2.2 Κατηγοριοποίηση υδροδυναμικών φορτίσεων
     7.2.3 Υδροδυναμικές φορτίσεις από μη-θραυόμενους κυματισμούς
     7.2.4 Υδροδυναμικές φορτίσεις από πλήρως θραυόμενους στο μέτωπο κυματισμούς
     7.2.5 Υδροδυναμικές φορτίσεις από κυματισμούς μετά τη θραύση τους
     7.2.6 Γενικευμένη μέθοδος υπολογισμού υδροδυναμικών φορτίσεων κατά Goda
     7.2.7 Υδροδυναμικές φορτίσεις κατακόρυφων μετώπων σε έργα με μεικτή καθ’ ύψος ή κατά πλάτος διατομή
     7.2.8 Κριτήρια ολίσθησης και ανατροπής – Έλεγχος τάσεων έδρασης
7.3 Κυλινδρικά δομικά στοιχεία και υποθαλάσσιοι αγωγοί
7.4 Κλιματική μεταβλητότητα, σχεδιασμός νέων και αναβάθμιση υφισταμένων έργων
Βιβλιογραφικές Αναφορές
Παραδείγματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΥΔΑΤΩΝ, ΚΥΜΑΤΟΓΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΥΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ
8.1 Εισαγωγή
8.2 Γενικές εξισώσεις κυκλοφορίας υδάτων
8.3 Ανεμογενής-βαροτροπική κυκλοφορία και μετεωρολογική παλίρροια
     8.3.1 Εξισώσεις υδροδυναμικής κυκλοφορίας
     8.3.2 Μετεωρολογική παλίρροια
8.4 Αστρονομική παλίρροια
8.5 Ρεύματα πυκνότητας
8.6 Χρόνος ανανέωσης λιμενολεκάνης
     8.6.1 Παλιρροιακή ανανέωση
     8.6.2 Ανανέωση λόγω ανεμογενούς κυκλοφορίας
     8.6.3 Ανανέωση λόγω πυκνογενούς κυκλοφορίας
8.7 Κυματογενής κυκλοφορία
     8.7.1 Γενικά
     8.7.2 Εξαγωγή εξισώσεων
     8.7.3 Τραχύτητα πυθμένα - Διατμητικές τάσεις πυθμένα - Συντελεστής οριζόντιας διάχυσης
     8.7.4 Τρισδιάστατα δευτερογενή ρεύματα
8.8 Κυματογενές ρεύμα κατά μήκος της ακτογραμμής
8.9 Βελοειδές ρεύμα εγκάρσια στην ακτογραμμή (rip current)
8.10 Κυματισμοί λόγω μετακινήσεων θαλασσίου πυθμένα (Tsunamis)
8.11 Κυματισμοί χαμηλής συχνότητας
8.12 Ταλάντωση και συντονισμός λεκανών
8.13 Κατάκλυση παράκτιων περιοχών
Βιβλιογραφικές αναφορές
Παραδείγματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ: ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΑΦΟΡA ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΚΤΩΝ
9.1 Εισαγωγή
9.2 Φυσικά χαρακτηριστικά παράκτιων ιζημάτων
9.3 Κατώφλι κίνησης κόκκων ιζήματος
9.4 Παράκτια στερεοπαροχή
     9.4.1 Φορτίο πυθμένα
     9.4.2 Συγκέντρωση ιζήματος και φορτίο σε αιώρηση
9.5 Μορφοδυναμική μεταβολή ακτών
     9.5.1 Εξίσωση Exner
     9.5.2 Ισοζύγιο φερτών υλών και διάβρωση ακτών
9.6 Στερεομεταφορά εγκάρσια στην ακτογραμμή
     9.6.1 Προφίλ ισορροπίας πυθμένα
     9.6.2 Εγκάρσια διάβρωση και πρόσχωση ακτών
9.7 Στερεομεταφορά κατά μήκος της ακτογραμμής
     9.7.1 Στερεοπαροχή κατά μήκος της ακτογραμμής
     9.7.2 Εξέλιξη ακτογραμμής
Βιβλιογραφικές Αναφορές
Παραδείγματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ: ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΤΩΝ
10.1 Αλληλεπίδραση παράκτιων έργων και παράκτιου περιβάλλοντος
     10.1.1 Επίδραση προβόλου
     10.1.2 Επίδραση αποσπασμένων κυματοθραυστών
     10.1.3 Αλληλεπίδραση εξωτερικών λιμενικών έργων και ακτών
10.2 Γενικές αρχές σχεδιασμού
     10.2.1 Πρόβολοι
     10.2.2 Αποσπασμένοι κυματοθραύστες
     10.2.3 Θωρακίσεις ακτών – Παράκτιοι τοίχοι
     10.2.4 Τεχνητή αναπλήρωση ακτών
10.3 Κλιματική μεταβλητότητα και έργα προστασίας ακτών
Βιβλιογραφικές Αναφορές
Παραδείγματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ: ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
11.1 Γενικά
11.2 Ολοκληρωμένα ως προς την περίοδο του κύματος μοντέλα
     11.2.1 Μοντέλο διάδοσης κυματισμών μεγάλης κλίμακας
     11.2.2 Μοντέλο εξίσωσης ήπιας κλίσης
11.3 Μη-ολοκληρωμένα ως προς την περίοδο του κύματος μοντέλα
     11.3.1 Υπερβολικού τύπου μοντέλο διάδοσης γραμμικών κυματισμών
     11.3.2 Μοντέλο διάδοσης μη-γραμμικών κυματισμών τύπου Boussinesq
11.4 Μοντέλο κυματογενούς/ανεμογενούς κυκλοφορίας
11.5 Μοντέλο εκτίμησης στερεομεταφοράς και μορφοδυναμικών μεταβολών
11.6 Μοντέλο εξέλιξης ακτογραμμής 1LINE
Βιβλιογραφικές Αναφορές

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Περιεχόμενα contents_AKTOMHXANIKH.pdf
Ενδεικτικό Κεφάλαιο chapter_AKTOMHXANIKH.pdf
Εγγραφείτε στο site μας και κατεβάστε εντελώς Δωρεάν επιπλέον αρχεία για το συγκεκριμένο βιβλίο