Καλάθι Αγορών (0 προϊόν)

Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.

Βρίσκεστε στο:

Λογιστική Αειφόρου Επίδοσης Επιχειρήσεων

  • Λογιστική Αειφόρου Επίδοσης Επιχειρήσεων
  • Λογιστική Αειφόρου Επίδοσης Επιχειρήσεων

Λογιστική Αειφόρου Επίδοσης Επιχειρήσεων

Νικολάου Ιωάννης, Ευαγγελινός Κωνσταντίνος,

Διαθεσιμότητα: Αμεσα διαθέσιμο

Σελίδες 512
ISBN13 978-618-5242-91-6
Τόπος Έκδοσης Θεσσαλονίκη
Έτος Έκδοσης 2020
Διαστάσεις 17x24 cm
Εξώφυλλο Μαλακό
Εσωτερικό βιβλίου Έγχρωμο
Συνοδευτικό Υλικό ΟΧΙ
Κωδικός στον Εύδοξο 94701062
-
+

Κανονική Τιμή: 50,00 €

Special Price 46,00 €

 
Το παρόν βιβλίο έχει σκοπό να παρέχει σε μια σειρά κοινωνικών ομάδων (πχ ακαδημαϊκούς, φοιτητές, λογιστές, δικηγόρους) τις επαρκείς γνώσεις για να συμβάλλουνώστε οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις να εναρμονιστούν με τις απαιτήσεις του νόμου (4403/2016) και να αποκαλύψουν τις απαραίτητες περιβαλλοντικές και κοινωνικές πληροφορίες.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΤΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΌ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Περιβαλλοντική, Κοινωνική – Αειφόρος Λογιστικής
A) Η περίοδος της δεκαετίας του ’70
B) Η περίοδος της δεκαετίας του ’80
Γ) Η περίοδος της δεκαετίας του ’90 και ’00
1.1 Περιεχόμενο της έννοιας της περιβαλλοντικής – αειφόρου λογιστικής
1.2 Περιβαλλοντική/ αειφόρος λογιστικής: Μια θεωρητική προσέγγιση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Μοντέλα λογιστικής καταγραφής και αποκάλυψης πληροφοριών σχετικά με την αειφόρο επίδοση των οργανισμών
2.1 «Πράσινη» μακροοικονομική λογιστική (Green Accounting)
2.2 Μικρο-περιβαλλοντική - Αειφόρος λογιστική (Environmental Accounting)
2.2.1 Ανεπίσημες/ εξω-λογιστικές τεχνικές καταγραφής περιβαλλοντικών - αειφόρων πληροφοριών
2.2.2 Επίσημα λογιστικά συστήματα καταγραφής περιβαλλοντικών - αειφόρων πληροφοριών

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο για την αποκάλυψη μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών
3.1 Πολιτικό Υπόβαθρο
3.2 Ευρωπαϊκό Κανονιστικό πλαίσιο
3.3 Ελληνικό κανονιστικό πλαίσιο για την αποκάλυψη μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προτεινόμενο μεθοδολογικό πλαίσιο για την εναρμόνιση των επίσημων καταστάσεων με το εθνικό κανονιστικό πλαίσιο
4.1 Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου
4.2 Απολογισμοί/εκθέσεις αειφορίας – Οδηγοί GRI - IR
4.2.1 Ανάλυση του Οδηγού GRI-G4
4.2.2 Μοντέλα βαθμολόγησης απολογισμών/εκθέσεων αειφορίας: Η περίπτωση της Ελλάδας
4.2.3 Πρότυπο/Οδηγός ολοκληρωμένου απολογισμού/έκθεσης αναφορών

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΈΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ –ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
5.1 Επιδράσεις της περιβαλλοντικής – αειφόρου πολιτικής στο στρατηγικό σχεδιασμό και τη χρηματοοικονομική διάρθρωση των επιχειρήσεων
5.1.1 Οι ενδεχόμενες επιδράσεις των εργαλείων «εντολών κι ελέγχου» στον στρατηγικό σχεδιασμό και τη χρηματοοικονομική διάρθρωση των εταιρειών/οργανισμών
5.1.2 Οι πιθανές επιδράσεις των οικονομικών εργαλείων στον στρατηγικό σχεδιασμό και τη χρηματοοικονομική διάρθρωση των επιχειρήσεων
5.1.3 Ενδεχόμενες επιδράσεις των εθελοντικών εργαλείων στον στρατηγικό σχεδιασμό και τη χρηματοοικονομική διάρθρωση των επιχειρήσεων
5.2 Ανάλυση του θεωρητικού μοντέλου ενσωμάτωσης των περιβαλλοντικών πληροφοριών στις επίσημες οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών/οργανισμών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Περιβαλλοντικοί – αειφόροι λογαριασμοί: θεμελιώδεις έννοιες
6.1 Προσδιορισμός των εννοιών του περιβαλλοντικού και του κοινωνικού κόστους
6.1.1 Ο προσδιορισμός της έννοιας του περιβαλλοντικού κόστους
6.1.2 Ο προσδιορισμός της έννοιας του κοινωνικού κόστους
6.2 Ο προσδιορισμός της έννοιας του περιβαλλοντικού και κοινωνικού εξόδου
6.2.1 Ο προσδιορισμός της έννοιας του «περιβαλλοντικού» εξόδου
6.2.2 Ο προσδιορισμός της έννοιας του «κοινωνικού» εξόδου
6.3 Προσδιορισμός της έννοιας των «περιβαλλοντικών» εσόδων
6.4 Προσδιορισμός της έννοιας της απαξίωσης των περιουσιακών στοιχείων που συνδέεται με την περιβαλλοντική υποβάθμιση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
7.1 Μεθοδολογία για την καταγραφή του επιχειρησιακού κόστους αειφορίας στις επίσημες οικονομικές καταστάσεις
7.1.1 Οι κατηγορίες των λογαριασμών της αειφόρου λογιστικής
7.1.2 Προτεινόμενοι λογαριασμοί, κανόνες του Ε.Γ.Λ.Σ., των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και των σχετικών Ελληνικών κι Ευρωπαϊκών διατάξεων
7.2 Διεθνή λογιστικά και αειφορικά πρότυπα
7.2.1 Προτεινόμενοι λογαριασμοί, πεδία της περιβαλλοντικής και της κοινωνικής διαχείρισης προτεινόμενα από διεθνείς οργανισμούς
7.2.2 Στις Γενικές Αρχές του Ε.Γ.Λ.Σ. και των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
7.3 Κωδική αρίθμηση των περιβαλλοντικών – αειφόρων λογαριασμών
7.4 Γενικός κανόνας διάκρισης των αειφόρων λογαριασμών

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
8.1 Εισαγωγικές Έννοιες
8.2 Πρώτη Ομάδα: Πάγιο Ενεργητικό – Οικονομικοί, Περιβαλλοντικοί και Κοινωνικοί Λογαριασμοί
8.3 Δεύτερη Ομάδα: Αποθέματα – Οικονομικοί, Περιβαλλοντικοί και Κοινωνικοί Λογαριασμοί
8.4 Τρίτη Ομάδα: Απαιτήσεις και Διαθέσιμα - Οικονομικοί, Περιβαλλοντικοί και Κοινωνικοί Λογαριασμοί
8.5 Τέταρτη Ομάδα: Καθαρή Θέση – Προβλέψεις – Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
8.6 Πέμπτη Ομάδα: Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις – Οικονομικοί, Περιβαλλοντικοί και Κοινωνικοί Λογαριασμοί
8.7 Έκτη Ομάδα: Οργανικά Έξοδα κατά Είδος – Οικονομικοί, Περιβαλλοντικοί και Κοινωνικοί Λογαριασμοί
8.8 Εβδόμη Ομάδα: Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων Ενσωματωμένες στο Λειτουργικό Κόστος - Οικονομικοί, Περιβαλλοντικοί και Κοινωνικοί Λογαριασμοί
8.9 Ογδόη Ομάδα: Λογαριασμοί Αποτελεσμάτων - Οικονομικοί, Περιβαλλοντικοί και Κοινωνικοί Λογαριασμοί
8.10 Προσάρτημα: Περιβαλλοντικές και Κοινωνικές Πληροφορίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
9.1 Εισαγωγή
9.2 Πρώτη Ομάδα: Νέοι Λογαριασμοί Πάγιου Ενεργητικού
9.3 Δεύτερη Ομάδα: Νέοι Λογαριασμοί Αποθεμάτων
9.4 Τρίτη Ομάδα: Νέοι Λογαριασμοί Απαιτήσεων Και Διαθέσιμων
9.5 Τέταρτη Ομάδα: Νέοι Λογαριασμοί Καθαρής Θέσης - Προβλέψεων και Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων
9.6 Πέμπτη Ομάδα: Νέοι Λογαριασμοί Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων
9.7 Έκτη Ομάδα: Νέοι Λογαριασμοί Οργανικών Εξόδων κατά Είδος
9.8 Εβδόμη Ομάδα: Νέοι Λογαριασμοί Οργανικών Εσοδών κατά Είδος
9.9 Ογδόη Ομάδα: Νέοι Λογαριασμοί Αποτελεσμάτων Χρήσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
10.1 Περιβαλλοντικό – Αειφόρο Υπόδειγμα Αποτελεσμάτων Χρήσης
10.2 Αναμορφωμένο Προσάρτημα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Εγγραφείτε στο site μας και κατεβάστε εντελώς Δωρεάν επιπλέον αρχεία για το συγκεκριμένο βιβλίο